E3 Lithium ประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญแบบจองซื้อล่วงหน้า 20.0 ล้านดอลลาร์

Generic E3 Lithium Announces $20.0 Million Bought Deal Public Offering

แคลการี, อัลเบอร์ตา – 18 กันยายน 2566 – E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” หรือ “บริษัท” ผู้พัฒนาและนักนวัตกรรมการสกัดลิเธียมชั้นนําของอัลเบอร์ตา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทําข้อตกลงกับ Eight Capital ให้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักและผู้จัดการหนังสือเพียงผู้เดียวในนามของกลุ่มผู้จัดจําหน่าย (เรียกรวมกันว่า “ผู้จัดจําหน่าย”) ซึ่งผู้จัดจําหน่ายได้ตกลงที่จะซื้อเพื่อขายต่อหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 5,640,000 หุ้น (เรียกแต่ละหุ้นว่า “หุ้นที่เสนอขาย”) ในราคา 3.55 เหรียญแคนาดาต่อหุ้นที่เสนอขาย (“ราคาเสนอขาย”) ในลักษณะ “การซื้อขายล่วงหน้า” เพื่อระดมทุนรวม 20,022,000 เหรียญแคนาดา (“การเสนอขายพื้นฐาน”)

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่ม (“สิทธิในการจัดสรรหุ้นเกิน” และรวมกับการเสนอขายพื้นฐานเรียกว่า “การเสนอขาย”) ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากวันปิดการเสนอขาย เพื่อซื้อหุ้นที่เสนอขายเพิ่มอีกไม่เกิน 15% ของหุ้นที่เสนอขายในราคาเสนอขาย เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเกิน และเพื่อการรักษาเสถียรภาพตลาด

รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะถูกใช้ไปกับการพัฒนาโครงการ Clearwater และกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร

หุ้นที่เสนอขายจะถูกขายโดยการเพิ่มเติมแบบสรุปย่อในแคตาล็อกไปยังหนังสือชี้ชวนระยะสั้นที่มีอยู่เดิมของบริษัท ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อเสนอขายในมณฑลต่างๆ ของแคนาดา ยกเว้นควิเบก หุ้นที่เสนอขายอาจจะถูกขายในสหรัฐอเมริกาผ่านการเสนอขายแบบเอกชนตามการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ”) หนึ่งข้อหรือมากกว่า และในเขตอํานาจศาลอื่นๆ นอกเหนือจากแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ในแต่ละกรณีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยที่ไม่จําเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มใบสําคัญการจดทะเบียน หรือเอกสารทํานองเดียวกันในเขตอํานาจศาลนั้นๆ

กําหนดการเสนอขายจะปิดภายในหรือราววันที่ 26 กันยายน 2566 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการได้รับการอนุมัติทั้งหมดที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange

หุ้นที่เสนอขายไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากปราศจากการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐและกฎหมายรัฐที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอํานาจศาล