YOSHIKI บริจาคเงิน 10 ล้านเยนให้กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นทั้งหมดจากสงครามในยูเครน

นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีชาวญี่ปุ่นได้บริจาคเงินทั้งหมด 30 ล้านเยน เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรม

ลอสแอนเจลิส, 8 กันยายน 2566 – เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม YOSHIKI ได้บริจาคเงิน 10 ล้านเยน ให้กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งประกาศระหว่างการปรากฏตัวของเขาในรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม “24 Hour Television” นี่เป็นครั้งที่สามที่ YOSHIKI บริจาคให้กับองค์กร ทําให้ยอดเงินบริจาครวมเป็น 30 ล้านเยน

นักร้องร็อค YOSHIKI ได้บริจาคเงิน 30 ล้านเยน เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือฉุกเฉินใน ยูเครน และประเทศเพื่อนบ้าน

YOSHIKI ทําการบริจาคผ่านองค์กรไม่แสวงหากําไร 501(c)(3) ของเขา Yoshiki Foundation America เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินในยูเครนและประเทศเพื่อนบ้าน

IOM เป็นองค์การของสหประชาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน และมุ่งมั่นต่อหลักการที่ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อพยพและสังคม IOM อยู่ในระบบสหประชาชาติในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้อง

IOM สนับสนุนผู้อพยพทั่วโลก พัฒนาการตอบสนองต่อพลวัตของการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการให้คําแนะนําด้านนโยบายและการปฏิบัติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์กรดําเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน พัฒนาความยืดหยุ่นของผู้เคลื่อนย้ายทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งสร้างขีดความสามารถภายในรัฐบาลในการจัดการรูปแบบและผลกระทบทั้งหมดของการเคลื่อนย้าย

องค์กรยึดมั่นในหลักการตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนสําหรับทุกคน การเคารพศักดิ์ศรี คุณค่า และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อพยพยังคงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง

https://www.iom.int/who-we-are

บริจาคให้กับ IOM ที่นี่: https://donate.iom.int/ukraine

เว็บไซต์ YOSHIKI: https://www.yoshiki.net/YouTube: https://www.youtube.com/yoshiki