สิบบริษัท SM ได้รับเกียรติยกย่องด้านการกํากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ

11 2 Ten SM companies honored for excellence in Corporate Governance

ปาซาย ซิตี้, ฟิลิปปินส์, ต.ค. 26, 2566 — บริษัทจากกลุ่ม SM ได้รับการยกย่องด้านการกํากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศในงาน Golden Arrow Awards ของสถาบันกรรมการบริษัท (ICD) ล่าสุด

China Banking Corporation (China Bank), แขนงธนาคารของ SM Investments Corporation (SM Investments) ได้รับรางวัลสูงสุด 5 ดาวติดต่อกันสองปี ส่วน SM Prime Holdings, Inc. บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ของ SM Investments ก็ได้รับรางวัล 5 ดาวเช่นกันเป็นปีที่สอง

SM Investments, BDO Unibank, Inc. (BDO), และ Belle Corporation (Belle) ได้รับรางวัล 4 ดาว ส่วนบริษัทที่ได้รับรางวัล 3 ดาว ได้แก่ 2GO Group, Inc., Pacific Online Systems Corporation (POSC) และ Premium Leisure Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Belle บริษัทอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลจากกลุ่มนี้ ได้แก่ Atlas Consolidated Mining and Development Corporation และ APC Group, Inc.

“รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เรายังคงส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนของเรา” กล่าวโดย Amando M. Tetangco, Jr. ประธานคณะกรรมการบริษัท SM Investments

กลุ่ม SM เป็นผู้รับรางวัล Golden Arrow Award อย่างต่อเนื่องจาก ICD ตั้งแต่ปี 2561 ผลงานในปีนี้ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของกลุ่มในการรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่สูงสุดเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับรางวัลมากที่สุดด้วยบริษัทสิบแห่งที่ได้รับการยกย่องในปีนี้

รางวัล Golden Arrow ของ ICD มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการของ ASEAN (ACGS)

สถาบัน ICD ของฟิลิปปินส์ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และเป็นผู้ส่งเสริมมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการระดับสากลในประเทศร่วมกับสถาบันภูมิภาคอื่นๆ

เกี่ยวกับ SM Investments Corporation

SM Investments Corporation เป็นบริษัทนําของฟิลิปปินส์ที่ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ที่นําตลาด รวมถึงการลงทุนในโอกาสเติบโตสูงในเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่กําลังเจริญ

ธุรกิจค้าปลีกของ SM เป็นผู้นําตลาดในประเทศด้วยร้านอาหาร สินค้าไม่ใช่อาหาร และร้านค้าพิเศษ ส่วน SM Prime Holdings, Inc. เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ด้วยศูนย์การค้า อพาร์ทเมนต์ อาคารสํานักงาน โรงแรม และศูนย์การประชุม เช่นเดียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่วนธุรกิจธนาคารของ SM ลงทุนใน BDO Unibank, Inc. ธนาคารใหญ่สุดในประเทศ และ China Banking Corporation ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สี่ด้วยสินทรัพย์รวม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.sminvestments.com

โลโก้ – https://www.bangkokok.com/wp-content/uploads/2023/10/0106166b-14666_2.jpg