มลพิษทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นการเติบโตของตลาดสายพานระบายไอเสียรถยนต์ระดับโลกเนื่องจากการตื่นตัวของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

20 6 การเพิ่มขึ้นของระดับมลพิษทางอากาศกระตุ้นการเติบโตของตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์ทั่วโลกเนื่องจากการตื่นตัวของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ดับลิน, 22 ก.ย. 2566 — รายงาน “ตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์: ขนาดตลาดทั่วโลก การคาดการณ์ ข้อมูลลึก และภาพรวมการแข่งขัน” ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่การเสนอขายของ ResearchAndMarkets.com

Research and Markets Logo

ตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์ทั่วโลกกําลังจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีอัตราการเติบโตต่อปีที่คาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 3.1 คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 801.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 จาก 645.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน [ปีปัจจุบัน] ตามรายงานการวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุม

ความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์

รายงานที่ครอบคลุมนี้ให้มุมมองโดยรวมเกี่ยวกับตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์ทั่วโลก โดยเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินขนาดตลาด การคาดการณ์ ปัจจัยขับเคลื่อน และภาพรวมการแข่งขัน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของตลาดได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแบ่งส่วนตลาดตามประเภทและการใช้งาน

ข้อมูลโพรไฟล์บริษัทสําหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

รายงานนี้รวมถึงโพรไฟล์ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในตลาดสายระบายไอเสียรถยนต์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมในการตัดสินใจ

บริษัทที่กล่าวถึง

  • Air Cleaning Specialists, Inc.
  • BISCO Enterprise, Inc.
  • Dayco Products, LLC
  • Eurovac
  • Flexaust Inc.
  • KEMPER GmbH
  • Masterflex Group.
  • Nederman Holding AB
  • Novaflex Group
  • Precision Hose & Expansion Joints

พลวัตตลาด

ปัจจัยขับเคลื่อน

  • ความต้องการระบบดูดควันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น: ความต้องการระบบดูดควันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
  • ระดับมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น: การเพิ่มขึ้นของระดับมลพิษทางอากาศทําให้มีความจําเป็นต้องมีโซลูชันสายระบายไอเสียที่ดีขึ้น
  • การตื่นตัวของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น: การเพิ่มขึ้นของการตระหนักรู้ในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความสําคัญของอากาศบริสุทธิ์กระตุ้นการเติบโตของตลาด

ความท้าทาย

  • การนํารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้อย่างรวดเร็ว: การนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างรวดเร็วเป็นความท้าทายต่อระบบไอเสียรถยนต์แบบดั้งเดิม
  • ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์: ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด

ช่วงเวลาประวัติศาสตร์และการคาดการณ์

  • ปีฐาน: 2565
  • ช่วงเวลาประวัติศาสตร์: 2561-2565
  • ช่วงเวลาการคาดการณ์: 2566-2573

การแบ่งส่วนตลาด

ประเภท

  • ชั้นเดียว
  • สองชั้น