บังกลาเทศเปิดตัวรางวัลความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์นานาชาติบังคบันดู

4 Bangladesh Launches Bangabandhu International Cyber Security Awareness Award

กรุงธากา, 12 ก.ย. 2566 – การโจมตีไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,000 ครั้งต่อวันทั่วโลก ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการรั่วไหลของข้อมูลในปี 2565 อยู่ที่ 4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคาดการณ์ว่าธุรกิจทั่วโลกจะสูญเสีย 10.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 เน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ท่ามกลางการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ขยายตัว

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศบังกลาเทศ ได้เปิดตัว “รางวัลระดับนานาชาติว่าด้วยการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ บังคบันดู ประจําปี 2566” ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน Bangladesh Hi-tech Park Authority, Digital Security Agency และ UNDP เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้นําบังคบันดู เชค มูจิบุร์ ราห์มัน จากการต่อสู้ในปี 2514 รางวัลนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัย โดยข้ามพรมแดนและภาคส่วนต่างๆ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามไซเบอร์ที่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัวรางวัลอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นที่กรุงธากาโดย Zunaid Ahmed Palak สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศบังกลาเทศ เน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์สําหรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สถาบัน และสังคมโดยรวม

บุคคลสําคัญ เช่น Van Nguyen รองผู้แทนผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ช