บริษัท Frontenac Mortgage Investment Corporation ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นขอต่อการออกหลักทรัพย์และดําเนินการระงับการออกหุ้นและการถอนหุ้น

42 1 Frontenac Mortgage Investment Corporation Announces Extension of Prospectus Filing Deadline and Continuation of Escrow of Share Issuances and Redemptions

SHARBOT LAKE, ON, ต.ค. 27, 2566 /CNW/ – บริษัท Frontenac Mortgage Investment Corporation (“FMIC”) ประกาศว่า หน่วยงานกํากับดูแลหลักของตน คือ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แห่งออนแทรีโอ ได้ออกคําสั่งให้ผ่อนผันบางข้อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยระยะเวลาที่ FMIC ต้องยื่นคําขอต่อขยายระยะเวลาของคู่มือการออกหลักทรัพย์ฉบับยาวของ FMIC ซึ่งมีวันหมดอายุวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถูกขยายให้เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป FMIC ได้ขอรับการผ่อนผันดังกล่าวเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันสําหรับสินเชื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบคู่มือการออกหลักทรัพย์ฉบับต่อเนื่องของบริษัทตามกรอบเวลาตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การจําหน่ายหุ้นสามัญของ FMIC ตามคู่มือการออกหลักทรัพย์จะยังคงหยุดชะงักไว้ก่อน และการจําหน่ายหุ้นตามคู่มือการออกหลักทรัพย์จะไม่เริ่มต้นอีกจนกว่ากระบวนการตรวจสอบคําขอแก้ไขคู่มือการออกหลักทรัพย์ฉบับล่าสุดและคู่มือการออกหลักทรัพย์แบบโปรฟอร์มาจะแล้วเสร็จและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลฯ สําหรับเอกสารดังกล่าว FMIC ยังประกาศว่า เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันสําหรับสินเชื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ยังไม่แล้วเสร็จ และ FMIC คาดว่ากระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ FMIC จึงตัดสินใจยังคงระงับการขายหุ้นสามัญตามกฎหมายยกเว้น และการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ FMIC ไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องของบริษัทจะแล้วเสร็จ

ข้อความที่เป็นอนาคต

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความบางส่วนที่เป็นการคาดการณ์อนาคต หรือข้อมูลอนาคต (เรียกรวมกันว่า “ข้อความอนาคต”) ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในแคนาดา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลและข้อความเกี่ยวกับหรือคาดการณ์อนาคต การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ภาพรวมอนาคต แผนการ เจตนารมณ์ ความคาดหวัง การประมาณการ หรือความเชื่อของบริษัทในอนาคต

ข้อความอนาคตเป็นข้อความที่ไม่แน่นอน และอาจมีความแตกต่างอย่างมากจากเหตุการณ์จริงในอนาคต บริษัท FMIC ไม่สามารถรับประกันว่าข้อความอนาคตดังกล่าวจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความอนาคตนี้ เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์จริง ผู้อ่านจึงควรไม่วางใจในข้อความอนาคตเป็นหลัก และควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นด้วย

แหล่งที่มา Frontenac Mortgage Investment Corporation