บริษัท Broncus ประกาศข้อมูลติดตามผลระยะยาวเกี่ยวกับ InterVapor แสดงให้เห็นประสิทธิภาพระยะยาวที่คงที่ในผู้ป่วย

ฮางโจว ประเทศจีน 18 ก.ย. 2566 – ในระหว่างการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 ของ ERS เมื่อวันที่ 11 กันยายน Broncus ได้ประกาศข้อมูลติดตามผลระยะยาวเกี่ยวกับการรักษาด้วยการระเหยไอน้ําด้วยกล้องส่องกล้อง (BTVA) โดยใช้ InterVapor® ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสําหรับการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ข้อมูลถูกเผยแพร่โดย Felix JF Herth ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์เต็มตัว มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก

การศึกษาติดตามผลระยะยาวที่เรียกว่า “ทะเบียน” เป็นทะเบียนหลังการวางตลาดของ BTVA ในหลายประเทศ ซึ่งเริ่มต้นในปี 2560 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตผลกระทบระยะยาวของการรักษาด้วย BTVA ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังใช้ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลในการใช้ BTVA ใน COPD รุนแรง โดยติดตามการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและสังเกตประสิทธิผลระยะยาวต่อการทํางานของปอด ความทนทานในการออกกําลังกาย และคะแนนอาการ

ข้อมูลติดตามผลแสดงให้เห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ InterVapor® หลังการรักษาด้วย BTVA ข้อมูลประสิทธิผล 36 เดือนแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีการทํางานของปอด ความทนทานในการออกกําลังกาย และคะแนนอาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาตรฐาน และแนวโน้มการดําเนินโรคของปอดในผู้ป่วยลดลง ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลระยะยาวของ BTVA

การใช้ InterVapor® BTVA ลดปริมาตรของส่วนที่พองตัวของปอด โดยกระตุ้นการตอบสนองอักเสบต่อไอน้ํา BTVA เป็นเทคนิค ELVR ซึ่งรวมอยู่ในแนวทางการรักษา GOLD สําหรับ COPD รุนแรงและรุนแรงมากติดต่อกัน 5 ปีตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566 ซึ่งแนะนําสําหรับผู้ป่วย COPD รุนแรงและรุนแรงมาก

ในปัจจุบัน InterVapor® ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายใน ประเทศจีน สหภาพยุโรป และประเทศสําคัญในยุโรป รวมถึง ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ อิตาลี ด้วยข้อมูลทางคลินิกและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทําให้มันกลายเป็นการบําบัดสําหรับผู้ป่วย COPD มากขึ้นทั่วโลก

การเปิดเผยข้อมูลติดตามผลระยะยาวพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิผลจริงในโลกแห่งความเป็นจริงระยะยาวของ BTVA Broncus จะพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริม InterVapor® ในโลก มุ่งมั่นที่จะนําเสนอการรักษา COPD ระยะยาวและปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากขึ้น

รูปภาพ – https://www.bangkokok.com/wp-content/uploads/2023/09/01da8a21-2.jpg