ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่มีขนาดเติบโตขึ้น 66.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.5 | Valuates Reports

37 2 Battery Recycling Market Size to Grow USD 66.6 Billion by 2030 at a CAGR of 19.5% | Valuates Reports

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 11 ก.ย. 2566ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ แบ่งตามเคมี (แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่นิกเกิล และประเภทแบตเตอรี่อื่นๆ) ตามแหล่งที่มา (แบตเตอรี่อุตสาหกรรม แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค) ตามการใช้งาน (การขนส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภค อุตสาหกรรม และอื่นๆ): การวิเคราะห์โอกาสและอุตสาหกรรมแนวโน้มทั่วโลก ปี 2021-2030

Valuates Reports Logo

มูลค่าตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั่วโลกอยู่ที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 และคาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตขึ้นเป็น 66.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 19.5 ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2573

ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรี: https://reports.valuates.com/request/sample/ALLI-Manu-3Y85/Battery_Recycling_Market

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่

คาดว่าตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั่วโลกจะขยายตัว เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อบังคับของภาครัฐ การป้องกันสิ่งแวดล้อม และการตระหนักรู้ของสาธารณชน การมีชั้นป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และการลัดวงจร รวมถึงการออกแบบแบตเตอรี่ที่น่าสนใจ คาดว่าจะเปิดโอกาสใหม่ในการเติบโตของตลาดโลก

ดูรายงานเต็ม: https://reports.valuates.com/market-reports/ALLI-Manu-3Y85/battery-recycling

แนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่

Nissan Leaf เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆ ที่แบตเตอรี่ใกล้สิ้นอายุการใช้งานแล้วและต้องการรีไซเคิล ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่จะเริ่มกระบวนการรีไซเคิลเคมีหลังจากได้รับแบตเตอรี่จากพันธมิตรต่างๆ ในกระบวนการนี้ วัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น นิกเกิล โคบอลต์ และทองแดง จะถูกแยกออกและทําให้บริสุทธิ์ ส่วนหนึ่งของวัสดุที่ทําให้บริสุทธิ์แล้วสามารถนํากลับมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้อีก

การรีไซเคิลช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบของยุโรปได้อย่างมาก ปัจจุบันยุโรปมีการใช้ลิเทียมน้อยมาก แม้ว่าจะมีแหล่งลิเทียมเล็กน้อยในยุโรป แต่การขุดเจาะยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากชาวบ้านคัดค้านการทําเหมืองในพื้นที่ ดังนั้นการรีไซเคิลลิเทียมทุกตันจึงมีความสําคัญอย่างมาก

นอกจากนี้ เมื่อปริมาณการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น การผันผวนของราคาอาจลดลงได้บ้าง

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion ทําให้สามารถเก็บรวบรวมและนําวัสดุมีค่ากลับมาใช้ใหม่ในการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้มีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคง หลากหลาย และใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งจะลดการพึ่งพาการขุดเจาะเหมืองแร่ ทําให้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่เทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ้น นั