ค้นพบเวนโจ: ที่ประเพณีและความก้าวหน้าร่วมกัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เมืองเวินโจว ประเทศจีน ตั้งอยู่ริมฝั่งใต้ของแม่น้ําอวีเจียง ในภาคตะวันออกของประเทศจีน เวินโจวซึ่งรู้จักกันในชื่อ “โอว” ขอต้อนรับนักเดินทางให้มาสํารวจความงดงามของภูมิทัศน์ นครนี้ซึ่งขึ้นกับมณฑลเจียงซู มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน 4 ฤดู และฝนตกสม่ําเสมอ ทําให้สภาพแวดล้อมอบอุ่นและสมบูรณ์ สํานักข่าวของรัฐบาลประชาชนเวินโจวได้ปล่อยวิดีทัศน์ส่งเสริมเมืองเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเมือง วิดีทัศน์นี้นําเสนอประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมือง

เวินโจวเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ตอนปลาย ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล ชื่อ “เวินโจว” ได้รับพระราชทานจากจักรพรรดิเกาซง ในปีที่สองของรัชสมัยชางยฺเหวียนของราชวงศ์ถัง เวินโจวภาคภูมิใจที่ยังคงชื่อนี้มาตลอดกาลเวลา

เวินโจวเป็นแหล่งกําเนิดของเศรษฐกิจเอกชนของประเทศจีน และมีผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงอยู่ใน 30 อันดับแรกของประเทศจีนติดต่อกัน 4 ปี

เวินโจวภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย โดยเป็นบ้านเกิดของบุคคลสําคัญหลายคน เช่น เสวียนหลิงหยฺวน กวียุคราชวงศ์ตะวันออกจิ้น เหย่ชื่อ นักวิชาการยุคราชวงศ์ซ่งใต้ และเกาเจ๋ชิง นักเขียนละครยุคราชวงศ์หยวนและต้นราชวงศ์หมิง ปัจจุบันเวินโจวเป็นแหล่งสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วรรณกรรม การศึกษา กีฬา และศิลปะ

เวินโจวมีวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม โดยมีเขตนวัตกรรมเช่น ชีนายเวลลีย์ ชีนาจีนมีดิซีนเวลลีย์ และโอวเจียงลาบอราทอรี เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์นวัตกรรม

แหล่งข้อมูล: สํานักข่าวของรัฐบาลประชาชนเวินโจว