ขนาดตลาดอาคารสัญญาณเพิ่มขึ้น 46.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2022 ถึง 2027 | แนวโน้มใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในตลาดอาคารสัญญาณคือการเติบโตของแนวคิด BIoT – Technavio

Mining 03 artfotoss Smart Buildings Market size to grow by USD 46.12 billion from 2022 to 2027 | An emerging trend in the smart buildings market is the growing concept of BIoT - Technavio

นิวยอร์ก, วันที่ 5 พ.ย. 2566 — ตลาด อาคารอัจฉริยะ มีขนาดการเติบโตประมาณ USD 46.12 พันล้านระหว่างปี 2565-2570 อัตราการเติบโตตลอดระยะเวลาคาดการณ์ (CAGR) อยู่ที่ 9.73% ตลาดมีความหลากหลายเนื่องจากมีผู้ประกอบการระดับนานาชาติและภูมิภาคจํานวนมาก แนวโน้มใหม่ที่เพิ่มขึ้นในตลาดอาคารอัจฉริยะคือการใช้งาน BIoT มากขึ้น อาคารอัจฉริยะคือการรวมระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้าด้วยกันและเพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนเช่นการเชื่อมต่อกับคลาวด์ BIoT เป็นแนวคิดใหม่ที่ทําให้อาคารมีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลและตอบสนองอัตโนมัติ ระบบคลาวด์จะเชื่อมโยงเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถส่งข้อมูลกันและกันเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน BIoT ยังทําให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเข้ากับระบบควบคุมอาคารเพื่อจัดการระยะไกล นอกจากนี้รายงานวิเคราะห์ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและสภาพแวดล้อมการทํางานได้มากขึ้น ผู้ประกอบการยังพยายามอย่างต่อเนื่องในการรวมอาคารอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและอาคารเชื่อมโยง ดังนั้นการนํา BIoT มาใช้ในระบบอาคารอัจฉริยะจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริมการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
รายงานนี้เสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง และทิศทางอนาคตของตลาด ขอรับตัวอย่างรายงาน


Technavio has announced its latest market research report titled Global Smart Buildings Market

ขอบเขตตลาดอาคารอัจฉริยะ 2566-2571

Technavio เสนอข้อมูลด้วยการศึกษา สังเคราะห์ และสรุปจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ดังนี้

  • ขนาดตลาดอาคารอัจฉริยะ 2566-2571
  • แนวโน้มตลาดอาคารอัจฉริยะ 2566-2571
  • การวิเคราะห์อุตสาหกรรมตลาดอาคารอัจฉริยะ 2566-2571

การวิเคราะห์ผู้ประกอบการตลาดอาคารอัจฉริยะ

ตลาดมีความหลากหลายและระดับความหลากหลายจะเพิ่มมากขึ้นระหว่างระยะเวลาคาดการณ์ ผู้แข่งขันจะต้องเน้นการแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยจุดแข็งทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า ผู้ให้บริการหลักได้แก่ ABB Ltd., Advantech Co. Ltd., BuildingIQ Inc., BuildingLogiX, Cisco Systems Inc., Delta Electronics Inc., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., Johnson Controls International Plc, L and T Technology Services Ltd., Legrand North America LLC, Robert Bosch GmbH, Schneider Electric SE, Siemens AG, Snap One LLC, Softdel System Pte. Ltd., Verdigris Technologies Inc., Panasonic Holdings Corp., และ International Business Machines Corp.

ข้อเสนอของผู้ประกอบการ

  • ABB Ltd. – บริษัทเสนอการจัดการอาคารอัจฉริยะที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของต้นทุน ความยั่งยืน และการเชื่อมต่อ
  • Advantech Co. Ltd. – บริษัทเสนอผลิตภ