การนํา FinOps ไปใช้ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามหน่วยงานเพื่อความสําเร็จในระยะยาว: ทรัพยากรใหม่จาก Info-Tech Research Group

56 5 FinOps Implementation Requires Cross-Organizational Collaboration for Long-Term Success: New Resource From Info-Tech Research Group

แหล่งข้อมูลใหม่จากบริษัทย้ําว่าการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน (FinOps) ขององค์กรต้องอาศัยความร่วมมือข้ามหน่วยงาน เพื่อความสําเร็จในระยะยาว

โตรอนโต, 29 ก.ย. 2566 – ในขณะที่การนําคลาวด์มาใช้เพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมคลาวด์ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทําให้การจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายคลาวด์กลายเป็นทั้งความท้าทายสําคัญและความสําคัญสูงสุดสําหรับองค์กร IT ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ การปฏิบัติงาน FinOps ได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากคลาวด์ Info-Tech Research Group ระบุว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสําหรับผู้นํา IT คือการให้วิศวกรและผู้ใช้คลาวด์รายอื่นๆ ทํางานร่วมกับทีมอื่นๆ ในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย FinOps ร่วมกัน บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลกได้เปิดตัวบลูพริ้นต์อุตสาหกรรมใหม่ของบริษัท เริ่มต้นกับ FinOps เพื่อสนับสนุนผู้นํา IT และองค์กรของพวกเขาในความพยายามของพวกเขาในการใช้ประโยชน์จาก FinOps ไม่ว่าจะอยู่ในระดับความสามารถใด

“เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน FinOps ขององค์กร ความท้าทายคือการทําลายกําแพงแบ่งแยก ส่งเสริมความร่วมมือข้ามหน่วยธุรกิจ ทําให้ผู้ใช้คลาวด์รับผิดชอบต่อการใช้คลาวด์และค่าใช้จ่าย และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของ FinOps” กล่าวโดย Natalie Sansone, PhD, ผู้อํานวยการวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการที่ Info-Tech Research Group “นอกเหนือจากการหาวิธีลดต้นทุนคลาวด์แล้ว FinOps ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีมที่กระจายอยู่ และทําให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลในการระบุโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดจากการลงทุนในคลาวด์”

แหล่งข้อมูลใหม่ของบริษัทอธิบายว่าความเข้าใจธรรมชาติในการร่วมมือกันด้านการเงินและการกําหนดบทบาทและภารกิจที่จําเป็นจะช่วยให้องค์กรดําเนินการหรือปรับปรุง FinOps ได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับประโยชน์ เช่น การมองเห็นและควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์ การจัดสรรทรัพยากรและลดความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสมากขึ้น การพยากรณ์และงบประมาณที่ดีขึ้น และความรับผิดชอบด้านต้นทุนที่ดีขึ้นข้ามหน่วยธุรกิจ

ในบลูพริ้นต์ Info-Tech ไฮไลต์ขั้นตอน 3 ประการที่ผู้นํา IT และแผนกต่างๆ สามารถปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเป็นเจ้าของ FinOps ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ขั้นตอนเหล่านี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. กําหนดบทบาทและโครงสร้าง FinOps ในขั้นตอนแรก บุคลากร IT จะระบุบทบาทและตัวตนทั้งหมดที่จะเกี่ยวข้องกับ FinOps และวิธีการจัดโครงสร้างทีม ขณะที่ FinOps เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน แต