noco-noco ร่วมมือกับ Binex เพื่อพัฒนาการดูดซับคาร์บอนในดินจากการเกษตรเป็นค่าตอบแทน

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์และโตเกียว วันที่ 24 เมษายน 2024 – noco-noco Inc. (NASDAQ: NCNC) หรือ “noco-noco” ได้ลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับบริษัท Binex Inc. โตเกียว (“Binex”) เพื่อร่วมกันพัฒนาการค้าขายคาร์บอนเครดิตที่มีฐานมาจากการเกษตร”

ภาพ: การเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทย

ด้วยพันธกิจหลักในการดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก noco-noco นอกจากเทคโนโลยี X-SEPATM ที่สามารถขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไลเธียมไอออนได้ประมาณ 5 เท่าแล้ว ยังร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาคาร์บอนเครดิตอีกด้วย

ปัจจุบัน noco-noco กําลังพัฒนาคาร์บอนเครดิตจากการอนุรักษ์ป่าในประเทศปาปัวนิวกินีหลายพันไร่ และมองหาการขยายธุรกิจไปสู่คาร์บอนเครดิตที่มีฐานมาจากการเกษตรด้วยการร่วมมือกับบริษัท Binex

บริษัท Binex ในปัจจุบันกําลังดําเนินการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยการเพาะปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชสกุลข้าวโพด สายพันธุ์ข้าวโพดที่ใช้มีอัตราผลผลิตสูงสามารถสร้างมวลชีวภาพได้อย่างมาก พัฒนาผ่านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว Binex มีเป้าหมายที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยวิธีการนี้

ในขณะที่ข้าวโพดสายพันธุ์เพื่อการกินมีมวลชีวภาพอยู่ที่ 40-60 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปีสายพันธุ์ข้าวโพดที่ Binex ใช้มีอัตราผลผลิตเกิน 250 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โครงการข้าวโพดของ Binex สอดคล้องกับเป้าหมายหลายประการขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้แก่การพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับปรุงคุณภาพดิน และการสนับสนุนรายได้เกษตรกร ข้าวโพดมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสามารถเจริญเติบโตได้บนที่ดินที่มีคุณภาพต่ํา การใช้ลําต้นและใบข้าวโพดสําหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับน้ํามันและถ่านหิน และยังสามารถรักษาวัตถุประสงค์เดิมในการปลูกข้าวโพดเพื่ออาหารไว้ด้วย นอกจากนี้โครงการนี้ยังสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตผ่านการดูดซับคาร์บอนในดินได้อย่างมากมายระหว่างการเพาะปลูก

บริษัท Binex มีข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดจากประเทศต่างๆ และมีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพร้อมสําหรับใช้ในการเพาะปลูกประมาณ 10,000 ไร่ พร้อมที่จะเริ่มการเพาะปลูกในวงกว้างในไม่ช้า การเพาะปลูกเริ่มขึ้นในประเทศไทยปีที่แล้ว (ดูภาพในบทความ) และ Binex มีแผนที่จะเริ่มการเพาะปลูกในประเทศออสเตรเลียปลายปีนี้

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้าวโพดซึ่งมีรากลึกและส่วนประกอบที่มีความทนทานต่อการย่อยสลาย เป็นโอกาสที่แท้จริงสําหรับการดูดซับคาร์บอนในดินได้ ทั้งนี้ในอดีตการประมาณการปริมาณคาร์บอนที่ถูกเก็บกักในดินระหว่างการเพาะปลูกพืชกลับเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากความยากต่อการย่อยสลายและความแปรปรวนขึ้นกับสภาพพื้นที่ โดยเน้นส่วนประกอบที่มีความค