KE Holdings Inc. จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, เมษายน 26, 2024 — KE Holdings Inc. (“Beike” หรือ “บริษัท”) (NYSE: BEKE; HKEX: 2423) ผู้นําด้านแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์สําหรับการซื้อขายและบริการอสังหาริมทรัพย์ ได้ประกาศว่าจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท (”AGM”) เวลา 10.00 น. ตามเวลาปักกิ่ง ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 ณ อาคาร Oriental Electronic Technology Building หมายเลข 2 Chuangye Road เขตไฮเดียน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับข้อมติที่เสนอตามที่ระบุไว้ในแจ้งเชิญประชุม AGM (“AGM Notice”) บริษัทได้ออกหนังสือชี้ชวนวันที่ 26 เมษายน 2024 เกี่ยวกับการประชุม AGM AGM Notice และแบบฟอร์มมอบฉันทะสําหรับการประชุม AGM ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ คณะกรรมการบริษัทให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อมติที่เสนอและแนะนําให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโหวตให้ผ่านข้อมติที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับแจ้งเชิญและเข้าร่วมประชุม AGM ณ วันปิดบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 เวลาในฮ่องกง สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์รับแจ้งเชิญที่ถือหุ้นผ่านธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (The Bank of New York Mellon) ซึ่งเป็นธนาคารฝากหลักของหุ้นสามัญแบบอเมริกัน (ADSs) สามารถให้คําสั่งออกเสียงลงคะแนนได้

บริษัทได้ยื่นรายงานประจําปีรูปแบบแบบฟอร์ม 20-F รวมถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (”SEC”) รายงานประจําปีรูปแบบแบบฟอร์ม 20-F ของบริษัทสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ SEC

เกี่ยวกับ KE Holdings Inc.

KE Holdings Inc. เป็นแพลตฟอร์มอินทีกระติดออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนําสําหรับการซื้อขายและบริการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเป็นผู้นําในการสร้างโครงสร้างและมาตรฐานเพื่อปฏิรูปวิธีการที่ผู้ให้บริการและลูกค้าสามารถดําเนินการซื้อขายและบริการอสังหาริมทรัพย์ในจีน เช่น การขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งใหม่และเก่า การบูรณะและเฟอร์นิเจอร์อสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเป็นเจ้าของและดําเนินการ Lianjia แบรนด์สํานักงานมัดจําชั้นนําของจีน และเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Beike ของบริษัท ด้วยประสบการณ์การดําเนินงานมากกว่า 22 ปีของ Lianjia ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2001 บริษัทเชื่อว่าความสําเร็จและประวัติการทํางานที่พิสูจน์แล้วของ Lianjia ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างโครงสร้างและมาตรฐานและส่งเสริมให้ Beike เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่อาจเป็น “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของสหรัฐอเมริกา ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้จากคําศัพท์เช่น “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อมั่น” “ตั้งใจ” “แผนการ” “เชื่อ” “ประมาณ” “อาจ” “อาจจะ” “คาดว่า” เป็นต้น ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะการเงินในอนาค