Jiayin Group Inc. ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 20 ธันวาคม 2566 — บริษัท Jiayin Group Inc. (“Jiayin” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: JFIN) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สําคัญในประเทศจีน ได้ประกาศแต่งตั้ง Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีรับอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 (วัน “สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่”) บริษัทได้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของ Marcum Asia CPAs LLP (“MA”) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

MA ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอิสระของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และรายงานการเงินรวมของ MA ต่อบัญชีการเงินของบริษัทไม่มีความเห็นที่ไม่เอื้ออานวยหรือปฏิเสธความเห็น และไม่ได้รับการจํากัดหรือแก้ไขด้วยข้อสงสัย ขอบเขตการสอบบัญชี หรือหลักการบัญชี ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 และระหว่างช่วงระหว่างปีดังกล่าวและวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่มี (i) ความไม่เห็นด้วยระหว่างบริษัทและ MA เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลการเงิน หรือขอบเขตหรือวิธีการตรวจสอบที่จะทําให้ MA ต้องอ้างถึงความไม่เห็นด้วยในรายงานการสอบบัญชีของตน หรือ (ii) เหตุการณ์ที่รายงานได้ตามข้อ 16F(a)(1)(v) ของแบบฟอร์ม 20-F นอกจากจุดอ่อนที่ระบุไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 ตามที่รายงานไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และ 28 เมษายน 2566 ตามลําดับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รายงานได้ข้างต้นกับ MA ซึ่ง MA มีอํานาจในการตอบคําถามของ Deloitte เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 ของบริษัท และจนถึงการแต่งตั้ง Deloitte บริษัทหรือบุคคลใดๆ แทนบริษัทก็ตาม ไม่ได้ปรึกษากับ Deloitte เกี่ยวกับ (a) การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับธุรกรรมที่เสร็จสิ้นหรือเสนอขึ้น หรือประเภทของความเห็นที่อาจให้ต่อบัญชีการเงินของบริษัท และไม่ได้รับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคําแนะนําอาจจาก Deloitte ซึ่ง Deloitte สรุปว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่บริษัทพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นบัญชี การสอบบัญชี หรือรายงานทางการเงิน และ (b) เรื่องใดๆ ที่เป็นเรื่องของความไม่เห็นด้วยตามความหมายของข้อ 16F(a)(1)(iv) ของแบบฟอร์ม 20-F (และคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง) หรือเหตุการณ์ที่รายงานได้ตามข้อ 16F(a)(1)(v)(A) ถึง (D) ของแบบฟอร์ม 20-F

บริษัทได้ส่งมอบสําเนาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบฟอร์ม 6-K นี้ให้แก่ MA และได้ร้องขอให้ MA ให้จดหมายตอบกลับถึง SEC ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่บริษัทได้แถลงไว้ในแบบฟอร์ม 6-K นี้ และถ้าไม่เห็นด้วยจะระบุข้อที่ไม่เห็นด้วย สําเนาจดหมายดังกล่าวจาก MA ได้ยื่นเป็นภาคผนวกที่ 99.2 ของแบบฟอร์ม 6-K นี้

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ MA สําหรับความรับผิดชอบและคุณภาพของบริการที่ให้แก่บริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทกําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับ Deloitte และ MA เพื่อรับประกันการเปลี่ยนแ