Chindata Group ประกาศการสําเร็จของการทําให้เป็นบริษัทเอกชน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 19 ธันวาคม 2523 – Chindata Group Holdings Limited (“Chindata Group” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: CD) ผู้นําด้านการให้บริการศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลที่เป็นกลางด้านผู้ให้บริการในตลาดเอเชียแปซิฟิกรุ่นใหม่ ได้ประกาศว่าการควบรวมกิจการไปเป็นของส่วนตัว (Going Private Transaction) ได้สมบูรณ์แล้ว

ตามเงื่อนไขของข้อตกลงควบรวมกิจการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2523 หุ้นสามัญชนิด A และหุ้นสามัญชนิด B (รวมกันเรียกว่า “หุ้น”) ที่ออกและรองรับอยู่ก่อนวันที่การควบรวมกิจการมีผล (วันที่มีผลบังคับใช้) ยกเว้น (i) หุ้นที่ถือโดย BCPE Chivalry Topco Limited โดยผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนใหม่ (ii) หุ้น (รวมถึงหุ้นที่แทนด้วยใบสําคัญแสดงสิทธิในหุ้นอเมริกัน (American depositary shares: ADSs)) ที่ถือโดย Parent, Merger Sub, บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ได้ถูกยกเลิกและสิ้นสุดลงแลกกับสิทธิในการรับเงินสด 4.30 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และหักภาษีเงินได้ตามกฎหมาย

แต่ละผู้ถือหุ้นที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนใน ADSs ณ วันที่มีผลบังคับใช้ของการควบรวมกิจการที่มีสิทธิในการรับสิทธิประโยชน์จากการควบรวมกิจการจะได้รับจดหมายส่งต่อสิทธิประโยชน์ที่ระบุวิธีการส่งมอบสิทธิประโยชน์จากการควบรวมกิจการ และคําแนะนําสําหรับส่งมอบหุ้นหรือ ADSs ของตนเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์จากการควบรวมกิจการ

บริษัทยังประกาศวันนี้ว่าได้ขอให้ Nasdaq ระงับการซื้อขาย ADSs ของตนบน Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2523 (เวลาในนิวยอร์ก) บริษัทยังได้ขอให้ Nasdaq ยื่นแบบฟอร์ม 25 กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เพื่อแจ้ง SEC ถึงการเลิกจดทะเบียน ADSs ของบริษัทบน Nasdaq และการยกเลิกการลงทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท การยกเลิกการลงทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 25 หรือระยะเวลาอื่นที่ SEC กําหนด

เกี่ยวกับ Chindata Group

Chindata Group เป็นผู้นําด้านการให้บริการศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลที่เป็นกลางในตลาดเอเชียแปซิฟิกรุ่นใหม่ และเป็นผู้นําในการสร้างศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลรุ่นใหม่ในประเทศจีน อินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นกระบวนการวางแผน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง และดําเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมไอที

Chindata Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ 2 แบรนด์คือ “Chindata” และ “Bridge Data Centres” โดย Chindata ดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานการใช้งานข้อมูลความหนาแน่นสูงในกรุงปักกิ่ง ภูมิภาคแม่น้ําแยงซี และภูมิภาคอ่าวกวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสําคัญ 3 แห่งของประเทศจีน และ Bridge Data Centres ซึ่งมีทีมพัฒนาและดําเนินงานระดับโลก ดําเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลในมาเลเซียและอินเดีย และมองหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดเอเชียแปซิฟิกรุ่นใหม่อื่นๆ

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความในประกาศนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวกับเป้าหมาย นโยบายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานในอนาคต สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและเทคโนโ