ทําไมการตัดขาดกับบริษัทพลังงานของคุณจึงยากมาก

Story about Central Maine Power increase in rates due to the need to transfer lines from old poles to new, more stable utility poles because of increased frquency of storms.

คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบบริษัทผู้จําหน่ายกระแสไฟฟ้าของตนเอง เพราะอัตราค่าบริการก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าบริษัทผู้จําหน่ายส่วนใหญ่จะยังไม่อนุญาตให้โครงการพลังงานทดแทนเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า

แต่การที่จะทําอะไรกับปัญหาของบริษัทผู้จําหน่ายก็เป็นเรื่องยากมาก เหมือนกับที่กลุ่มสิ่งแวดล้อมในเมนพบเมื่อขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤศจิกายนผ่านการเปลี่ยน Central Maine Power และ Versant ซึ่งเป็นบริษัทผู้จําหน่ายที่มีผู้ถือหุ้น เป็น Pine Tree Power ซึ่งเป็นบริษัทผู้จําหน่ายพลังงานแบบไม่แสวงหากําไร แต่ผลปรากฏว่าเกือบร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง “ไม่”

ผู้สนับสนุน Pine Tree Power กล่าวว่าการเลือกตั้งในวันอังคารนี้ “เป็นการเลือกตั้งด้านสภาพภูมิอากาศที่สําคัญที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้” แต่บริษัทผู้จําหน่ายก็ใช้งบประมาณกว่า 34 ล้านเหรียญสหรัฐในการต่อต้านการลงประชามติ และอาจจะเป็นเพราะเงินทุนที่ทําให้ผลการเลือกตั้งนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่

นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคไม่สามารถเปลี่ยนบริษัทผู้จําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ เพราะบริษัทผู้จําหน่ายก็ยังถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกํากับดูแลพลังงานของแต่ละรัฐ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริโภคสามารถนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้

ฉบับนี้ยังปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว Climate is Everything สามารถลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวได้ที่ นี่