คนอเมริกันยังทิ้งอาหารเข้าถังขยะเกินไป เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขอความช่วยเหลือจาก EPA

EPA Food Waste Reports

ชิคาโก — มากกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตขึ้นในสหรัฐฯนั้นไม่ได้ถูกกิน และส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้ในถังขยะ ซึ่งจะสร้างแก๊สมีเทนจํานวนมากที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่า 50 คนได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการลดปริมาณขยะอาหารในชุมชนของตน

จดหมายดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อรายงานสองฉบับล่าสุดจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารของอเมริกาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้ได้เรียกร้องให้หน่วยงานขยายงบประมาณและความช่วยเหลือเชิงเทคนิคเพื่อหาทางเลือกการจัดการขยะนอกถังขยะ พวกเขายังเรียกร้องให้หน่วยงานปรับมาตรฐานการจัดการขยะในถังขยะให้ดีขึ้น เพื่อลดการเกิดแก๊สมีเทนซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมได้ แต่อาจมีความท้าทายในการนําไปใช้จริง เนื่องจากขยะอาหารสามารถเกิดการย่อยสลายและผลิตแก๊สมีเทนได้อย่างรวดเร็ว

การลดปริมาณขยะอาหารเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวง สหรัฐอเมริกาเคยพยายามแก้ปัญหานี้มาก่อน ในปี ค.ศ. 2015 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯและหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะอาหารให้ครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2030 แต่ประเทศยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ กล่าวคือ ยังมีปริมาณขยะอาหารสูงมากตามที่ คลอเดีย ฟาเบียโน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะอาหารของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯกล่าว

“เรายังมีทางที่ต้องเดินอีกมาก” ฟาเบียโนกล่าว

นักวิจัยกล่าวว่า รายงานของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯได้นําเสนอข้อมูลที่จําเป็นอย่างยิ่ง รายงานหนึ่งพบว่า 58% ของแก๊สมีเทนที่เกิดจากถังขยะมาจากขยะอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ เนื่องจากแก๊สมีเทนมีส่วนทําให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงร้อยละ 25 และมีศักยภาพในการร้อนโลกมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กับข้อมูลปัญหาที่ชัดเจนแล้ว บางผู้นําท้องถิ่นและนักวิจัยหวังว่าจะสามารถดําเนินการแก้ไขได้ แต่พวกเขากล่าวว่า นอกจากต้องมีการลงทุนทรัพยากรแล้ว ยังต้องเปลี่ยนวิถีคิดของสาธารณชนอย่างมากมาย

“ฉันคิดว่าการลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์นั้นเป็นไปได้” เวสลิน แอชตัน ศาสตราจารย์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์กล่าว “แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการกําจัดขยะอาหารเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบท และต้องมีแรงจูงใจทั้งสําหรับครัวเรือนและสถาบันต่างๆ”

กับปัญหาที่ได้รับการระบุและวัดปริมาณแล้ว ยังต้องรอดูว่าชุมชนและรัฐต่างๆ จะได้รับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากระดับรัฐบาลกลางเพิ่มเติมอย่างไร และพวกเขาจะสามารถดําเนินการแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะได้รับ