การบุกครองฉนวนกาซาจะไม่ทําให้อิสราเอลปลอดภัยมากขึ้น

ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

มีเหตุผลหลายประการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลได้สั่งให้มีการบุกครองพื้นดินในกาซา ท่านต้องการให้แน่ใจว่าฮามาสจะไม่สามารถฆ่าพลเรือนอิสราเอลได้อีก 1,400 คน ท่านต้องการการกระทําที่เด็ดขาดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในความมั่นคงของชาติ ท่านอาจเชื่อว่าการอยู่รอดทางการเมืองของตนขึ้นอยู่กับการลบล้างความอับอายที่รัฐบาลของตนต้องเผชิญหลังความล้มเหลวด้านความมั่นคงที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล

แต่การบุกครองกาซาอย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ควรทํา

เราต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด ปัจจุบันมีประชากรปาเลสไตน์กว่า 2 ล้านคนถูกจองจําอยู่ในพื้นที่สงครามโดยไม่มีที่ไป ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเด็กซึ่งไม่สามารถกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนของฮามาสได้ แม้ว่ากําลังของอิสราเอลจะพยายามลดการสูญเสียพลเรือน แต่กับจํานวนประชากรที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในพื้นที่ที่เล็กที่สุดในโลก มาตรการดังกล่าวจะไม่เพียงพอ

นอกจากปัญหาทางจริยธรรมแล้ว เนทันยาฮูควรเข้าใจว่าการบุกครองกาซาจะทําให้อิสราเอลมีความปลอดภัยน้อยลง

ภายในกาซา กับฮามาสที่ฝังตัวอยู่ การชนะของอิสราเอลก็จะต้องเสียชีวิตของทหารอิสราเอลเป็นจํานวนมาก กับจํานวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขนาด 140 ตารางกิโลเมตร ฮามาสจะใช้ประชาชนปาเลสไตน์ที่ไร้ความผิดเป็นโล่มนุษย์ชะลอการตอบโต้ของอิสราเอลได้ง่าย ฮามาสมีเครือข่ายอุโมงค์กว้างไกลซึ่งอิสราเอลยังไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วน อิสราเอลมีโอกาสถูกดึงเข้าสู่สงครามที่ยาวนานและรุนแรงกว่าจะสามารถทําลายฮามาสได้

นอกจากนี้ การฆ่าพลเรือนปาเลสไตน์โดยไม่ได้ตั้งใจก็น่าจะทําให้เกิดการระดมพลของสงครามในระดับภูมิภาคและเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายต่อเป้าหมายชาวยิวทั่วโลก ความรุนแรงกําลังเพิ่มขึ้นในเวสต์แบงก์ ซึ่งอาจบั่นทอนกําลังของกองกําลังความมั่นคงของอิสราเอล

ประชาชนอิสราเอลอาจสงสัยว่าเหตุใดโลกจึงไม่เข้าใจความตกใจและโกรธแค้นของตนต่อการฆ่าพลเรือน 1,400 คนซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งนี้ แต่เราต้องระลึกว่าส่วนใหญ่ของโลกได้รับข่าวสารซึ่งเน้นการเสียชีวิตของปาเลสไตน์มากกว่าการเสียชีวิตของอิสราเอล ซึ่งเป็นความเป็นจริงที่กําลังก่อให้เกิดความคิดเห็นโลกที่ไม่เอื้อต่ออิสราเอล

สุดท้าย แม้อิสราเอลจะสามารถ “ปราบปราม” การต่อต้านของปาเลสไตน์ในกาซาได้ก็ตาม ยังมีใครคนหนึ่งต้องรับผิดชอบด้านความมั่นคงในดินแดนนั้นในอนาคต สงครามนี้กําลังทําให้ประชาชนปาเลสไตน์มากขึ้นกว่าที่โฆษณาของฮามาสจะทําได้ ไม่มีประเทศอาหรับร่ํารวยใดมีความตั้งใจที่จะช่วยเนทันยาฮูแก้ปัญหานี้ การยึดครองกาซาของอิสราเอลยาวนานจะเพิ่มต้นทุนทางมนุษย์และวัตถุดิบเท่านั้น

รัฐบาลไบเดนต้องก